Ondernemingsgegevens:

BOUTIQUE BRANDS BVBA
Pareinpark 27
9120 BEVEREN
België

TEL: +32 3 25 25 502

BTW nr BE 0568.751.382

Web shop: www.elevenaustraliastore.be
Email: info@elevenaustraliastore.be


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Boutique Brands bvba, hierna “elevenaustraliastore.be” biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van “elevenaustraliastore.be” moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door “Boutique Brands bvba” aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden “elevenaustraliastore.be” niet. “elevenaustraliastore.be”  is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. “elevenaustraliastore.be” is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door “elevenaustraliastore.be”.“elevenaustraliastore.be” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen verschillende betalingswijzen. Deze worden aangeboden op het moment van aankoop.

“elevenaustraliastore.be” is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Luxemburg. Leveringswijzen worden vermeld op moment van aankoop.  Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan leveringsadres van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan “elevenaustraliastore.be”.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de “elevenaustraliastore.be” was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van “elevenaustraliastore.be”.

De Klant verbindt er zich toe, indien nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van “elevenaustraliastore.be”  wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met “elevenaustraliastore.be” en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan “elevenaustraliastore.be”

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant “elevenaustraliastore.be” zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van aankoop, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 8: Klantendienst 

De klantendienst van “elevenaustraliastore.be” is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 25 25 502 en via e-mail naar info@elevenaustraliastore.be. Eventuele klachten kunnen via deze kanalen meegedeeld worden.

 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover “elevenaustraliastore.be” beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling, vanaf de datum van de wanprestatie, van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar op het niet-betaalde bedrag verschuldigd. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 Euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt “elevenaustraliastore.be” zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door “elevenaustraliastore.be’ om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 11: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de Algemene Verkoopsvoorwaarden van “elevenaustraliastore.be” Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van “Boutique Brands BVBA” (Antwerpen) zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (-http://ec.europa.eu/consumers/odr/).